ဝက္ဘ္ဆိုက္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ဥပေဒ
အြန္လိုင္းေပၚမွ ေစ်းဝယ္ျခင္း (စီးပြားေရးလုပ္ငန္း) ဝက္ဘ္ဆိုက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ဤဆိုက္တြင္ Inhon အုပ္စု (ဤစာခ်ဳပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ Inhon ဟု ရည္ညႊန္းသည္) မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ပ႐ိုဂရမ္ႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္သည္။
 
သင္သည္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (ဤစာခ်ဳပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဟု ရည္ညႊန္းသည္)၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအားလံုးကို ဖတ္႐ႈၿပီး နားလည္သင့္သည္။ တပ္ဆင္ရန္၊ မိတၱဴပြားရန္၊ ေဒါင္းလုပ္ဒ္လုပ္ရန္၊ ဝင္ေရာက္ရန္၊ ဝယ္ယူရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဤဆိုက္ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သင္သို႔မဟုတ္ သင္၏မိဘမ်ား (သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ား) သည္ ဤေနာက္ဆံုးထုတ္ဗားရွင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သေဘာတူ လက္ခံသည္။
 
အကယ္၍ သင္သည္ ဒုတိယေျမာက္ ဆက္စပ္သူျဖစ္လွ်င္ သင္၏ မိဘမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ဤေဝါဟာရမ်ားရွိ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၿပီး နားလည္ၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔သည္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအား ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည္။
 

ေအာက္ေဖာ္ျပခ်က္ကို သင္သည္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားလည္ၿပီး သေဘာတူသည္။
1.    ၁။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ မည္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမဆို ေဒါင္းလုပ္ဒ္ရယူျခင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အသံုးျပဳရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ေနေသာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားသည္ ေဒါင္းလုပ္ဒ္လုပ္ထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္အတူ ေထာက္ပံ့သည္ သို႔မဟုတ္ ယွဥ္တြဲပါသည္ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျဖစ္သည္။

2.၂။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ သီးျခားရွိေနေသာ ဟဒ္ဝဲႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို သင္နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဟဒ္ဝဲႏွင့္ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈ၏ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းျဖစ္သည္ကို သင္ေသခ်ာပါေစ။

3. ၃။ ဤဆိုက္ရွိ အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္တြင္မပါေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမွ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ၿပီး ဤဆိုက္သည္ သင့္အား အျခားအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို လမ္းညႊန္ႏိုင္သည္ကို သင္နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤအျခားအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူရန္ သင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သင္ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ၾကား သေဘာတူကတိစာခ်ဳပ္မ်ား အားလံုးကဲ့သို႔ Inhon မပါဝင္ဘဲ အျခားအုပ္စုမွ ေၾကျငာခဲ့ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္သည္။

4.၄။ သင္ႏွင့္ Inhon အၾကား ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းမရွိဘဲ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ သင့္အား Inhon ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳေသာအရာမ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွတ္အသားမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ မေပးသည္ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္သည္။

5.၅။ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ အလို႔ငွာ သင္သည္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေသာ အျပဳအမူႏွင့္ စည္းကမ္းကို လိုက္နာျပဳမူေဆာင္ရြက္မည္ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အရာမ်ား ပါဝင္သည္။
A. က။ ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း
B. ခ။ ကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ယက္ရင္းျမစ္သို႔ မည္သည့္ၾကားဝင္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း အျပဳအမူမ်ား
C. ဂ။ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈ၊ ပိတ္ဆို႔မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူကို ဒုကၡေပးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကူးေျပာင္းျခင္း
 
6.    ၆။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ျပထားေသာ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား Inhon ၏ အသံုးျပဳမႈစံမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ သင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ သင္သည္ ကာလ အပိုင္းအျခား တစ္ခုအထိ ဤသေဘာတူညီခ်က္ ေသခ်ာေစရန္ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သင္နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Inhon က အၾကံျပဳထားသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒအရ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ သင္သေဘာမတူညီလွ်င္ သင္သည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳျခင္းကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းရမည္။
 
7.    ၇။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အေျခခံအျဖစ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၏ အီလက္ထေရာနစ္ ဗားရွင္းကို သင္သေဘာတူသည္။


လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း
 
ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ Inhon သည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာ၊ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ အဓိကမထားေသာ၊ ခ်န္လွပ္မထားေသာ၊ လႊဲေျပာင္း၍ မျဖစ္ႏိုင္ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေငြေၾကးေပးရန္ မလိုျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို သင့္အား အာမခံခ်က္ေပးသည္။ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ ၾကိဳတင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ားမွလြဲ၍ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ သင့္အား အျခားခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အာမခံျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ Inhon သည္ Inhon အားလံုးႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ၎ႏွင့္ တရားဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ပါဝင္သည့္ ဝက္ဆိုက္ဘ္၏ အခြင့္အေရး အပါအဝင္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးသည္။
 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း

(1) ဝက္ဘ္ဆိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ သင္ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္သည္ မွန္ကန္၊ တိက်၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုျခင္းအတြက္ ေသခ်ာရမည္။ သင္သည္ အထက္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
(2) သင္သည္ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မြမ္းမံရန္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚမွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ကို သံုးစြဲရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ကို သင္အသံုးျပဳရမည္။ သင္၏ အေကာင့္ စကားဝွက္၊ အသံုးျပဳေသာအမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ စီမံ အသံုးျပဳခံရေသာ သင့္အေကာင့္၏ မည္သည့္ အသံုးျပဳမႈမဆို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သင့္တစ္ေယာက္တည္းတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္။ Inhon သည္ ဤကိစၥအတြက္ မည္သည့္ တာဝန္ရွိမႈမွ် ပါဝင္မည္ မဟုတ္ပါ။
(3) မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုမဆို ဖယ္ရွားျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း၊ ဖတ္ရခက္ခဲေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ ခ်ိတ္ဆက္လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ျဖစ္ေစ အကယ္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား အတူပါလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းကို လစ္လ်ဴ႐ႈရန္ သင္သေဘာတူသည္။
 
လႊဲေျပာင္းျခင္း သဘာဝ
 
(1) ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ရက္အတြင္း အမွာစာတစ္ခုကို ျငင္းပယ္ျခင္းအတြက္ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ Inhon မွ ပံ့ပိုးထားေသာ တရားမွ်တျခင္းသည္ သင္၏ အမွာစာသည္ Inhon မွ လက္ခံၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ အမွာစာ ေငြေပးေခ်ျခင္းသည္ အျပည့္ေပးၿပီးေသာအခါ အမွာစာသည္ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ စဥ္းစားျခင္း ခံရသည္။
(2) အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ Inhon သည္ အမွာစာ တစ္ခုစီအတြက္ ထုတ္ကုန္ဝယ္ယူမႈ ပမာဏကို အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ သင္၏ အမွာစာတြင္ ေဖာ္ျပေသာအခါ ဤ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ကို သင္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ Inhon သည္ အမွာစာကို အေျခခံ၍ အမ်ားဆံုး ထုတ္ကုန္ဝယ္ယူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ေပးပို႔လိမ့္မည္။
(3) သင္၏ တစ္ဦးခ်င္း ဝယ္ယူေသာ အျပဳအမူပံုစံႏွင့္ အေရာင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ Inhon မွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဆက္စပ္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ မူဝါဒမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါ။
 

ကာလသက္တမ္းႏွင့္ ရပ္စဲျခင္း
(1) ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ Inhon ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေသာ အခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈ စသည္တို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သက္ေရာက္မႈသည္ လံုျခံဳျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူျဖစ္ျခင္းတို႔အတြက္ Inhon သည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အခြင့္အေရးကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျငင္းဆိုရန္၊ ရပ္ဆိုင္းရန္၊ မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ရန္ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခ်န္ထားသည္။
(2) သင္ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ Inhon က ရပ္စဲသည့္တိုင္ေအာင္အထိ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ သင္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ရွိ သေဘာတူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ သတိေပးျခင္းမရွိဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားလိမ့္မည္။ ဤသေဘာတူညီမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္းအေပၚတြင္ သင္သည္ ဤဆိုက္အား အသံုးျပဳျခင္းအားလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ဤဆိုက္အား ကူးယူျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္သင့္သည္။
 
စာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ေသာ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

(1) ဤဆိုက္တြင္ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားအဖြဲ႕မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ သံုးႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးသည္ လက္ရွိ အသိဉာဏ္ဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္။
(2) အကယ္၍ သင္သည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆိုအား တနည္းနည္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းကို သိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေနေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း သတိေပးခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ (ဤစာခ်ဳပ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသည္) သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ Inhon ေျဖရွင္းေပးေသာ ဌာနမွ သတိေပးခ်က္ကို လိုက္နာရန္ျဖစ္သည္။ Inhon သည္ ဥပေဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္။
 
(3) ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ Inhon သည္ မူပိုင္ခြင့္ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္၏ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း ခံရေသာ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ားရွိလွ်င္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ သံုးစြဲရန္ သင္၏ အသံုးျပဳမႈ အခြင့္အေရးသည္ ဖယ္ရွားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ တနည္းနည္းျဖင့္ သံုးသပ္ခံရျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။
အကယ္၍ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိဟု သင္ယံုၾကည္လွ်င္ သင္သည္ Inhon ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာတြင္ သိသာထင္ရွားေစရန္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာကို ပံုမွန္နည္းပေဒအတိုင္း တုံ႔ျပန္ေပးရန္ လိုက္နာရမည္။ Inhon သည္ ဥပေဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္။
 
စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္
 
(1) သာမန္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သည္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတို႔ျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ခ်ဲ႕ထြင္လိမ့္မည္။
 
(2) Inhon သည္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားအရ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္း ျဖစ္ပြားမႈအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင္သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိရိယာတန္ဆာပလာ၊ ပ႐ိုဂရမ္အမွား၊ မွားယြင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အမွားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါ မည္သည့္အေျခအေနမဆို ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေသာ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ထုတ္လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အမွား သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ဝါယာႀကိဳး၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုထုတ္လႊတ္မႈတြင္ ၾကားဝင္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ယက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိုင္းမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ ခိုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ား ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမဆို ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ နည္းဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ မြမ္းမံျခင္းမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္ျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းကို ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
 
ဤဆိုက္ရွိ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေဖာ္ျပျခင္းခံရမႈေအာက္တြင္ ေထာက္ပံ့ထားသည္ကို သင္နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ သင္သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ လိုအပ္ေသာ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ စရိတ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အပါအဝင္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြင္း Inhon သည္ ေစ်းကြက္ရွိ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ အသံုးခ်မႈ၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းအေပၚ အခြင့္အေရး၊ အသံုးျပဳျခင္းခံရေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြက္ အာမခံမႈ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ ရရွိေသာ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိက်မႈႏွင့္ အားထားႏိုင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ၾကည့္ရႈျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားစသည္ျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္ေသာ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတြက္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္းအတြက္ မည္သည့္အာမခံခ်က္ႏွင့္ အာမခံထားမႈကိုမဆို ေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 
(4) သင္သည္ ဤဆိုက္အား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤဆိုက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုး၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိရမည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ အသံုးျပဳေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ Inhon ပါဝင္ျခင္း မရွိေစရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္အား အသံုးျပဳရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ထို႔ေၾကာင့္မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမဆို သို႔မဟုတ္ တဆင့္ခံရရွိေသာအရာႏွင့္မဆိုျဖစ္ေစ ေပၚထြက္လာႏိုင္ေသာ တိုက္ဆိုင္မႈျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေသာ အေရးပါေသာ ျပင္းထန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားမဆို (ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ပါဝင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္ဆံုးရႈံးျခင္း၊ စီးပြားေရးၾကားဝင္ခံရျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေၾကးဆိုင္ရာဆံုးရႈံးမႈ) ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈျဖစ္ပြားျခင္းအတြက္ Inhon သည္ အၾကံေပးခံရျခင္းရွိလွ်င္ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး Inhon ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အသီးသီးေသာ အရာရွိမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင့္အား တာဝန္ယူရန္ မလိုအပ္ျခင္းကို သင္ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာတူသည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိမႈအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကင္းလႊတ္ခြင့္ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တာဝန္ရွိမႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ တာဝန္ယူမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ခြင့္ျပဳျခင္း မခံရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ခၽြင္းခ်က္ထားျခင္းမ်ားသည္ သင့္အား သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။
 

အာမခံေလ်ာ္ေၾကး
 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမဆို Inhon ကို အမွီျပဳေသာ အျခားအဖြဲ႕၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို က်ဴးလြန္ၿပီး သင္၏ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ Inhon  ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသီးသီးေသာ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား၊ လိုင္စင္ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမဆိုရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တာဝန္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား (ေရွ႕ေနခႏွင့္ ဥပေဒစရိတ္ အပါအဝင္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သည္ ေစာဒကတက္ျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ျခင္းကို သင္သေဘာတူသည္။
 

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ
Inhon သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ကာကြယ္ျခင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ Inhon မွ တာဝန္ယူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္မႈအတြက္ ပိုမို၍ ေလ့လာလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Inhon ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒတြင္ၾကည့္ပါ။
 

အကယ္၍ သင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အသံုးျပဳပံုႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္လိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Inhon ဥပေဒေရးရာဌာန သို႔ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စာ၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
 

Inhon အုပ္စု
အီးေမးလ္ - IPL@inhon.com
ဖုန္း - 886-66007660
ဖက္စ္ - +886-66007661
 

Inhon Computer Taiwan