ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ

ဥပေဒ
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ
Inhon အုပ္စု (ေနာက္ပိုင္းတြင္ Inhon ဟုရည္ညႊန္းသည္) သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလးစားမႈရွိရန္အတြက္ ခံဝန္ခ်က္ေပးသည္။ Inhon ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသည္။ ဤမူဝါဒသည္ Inhon မွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေသာအခါ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Inhon မွ မည္သို႔ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ကာကြယ္ပံု၊ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူတို႔ Inhon ႏွင့္ ဖလွယ္ႏိုင္ျခင္းစေသာ အရာမ်ား သင္နားလည္ရန္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို Inhon သို႔ ေပးပို႔လွ်င္ ဤမူဝါဒကုိ သင္လက္ခံသည္ဟု ယူဆသည္။

ႏိုင္ငံတကာ/ ေဒသတြင္း ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းမႈ

သင္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Inhon ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေပးပို႔ေသာအခါတြင္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ Inhon ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွတဆင့္ နယ္နိမိတ္ (ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သင္နားလည္ၿပီး သေဘာတူသည္။ နယ္နိမိတ္ (ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား) အားလံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၏ သက္ေရာက္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။

Inhon သည္ ျပဳျပင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္အေရာက္ ျပဳျပင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Inhon အား ကူညီရန္ Inhon ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းကို သင္နားလည္ၿပီး Inhon သည္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားအား Inhon ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၏ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေစသည္။

Inhon ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ
Inhon ကို ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရွာေဖြေသာအခါ သင္သည္ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို သင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာအခါတြင္ Inhon သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

သင္၏ အမည္၊ စာပို႔လိပ္စာ (စာတိုက္ သေကၤတ အပါအဝင္)၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဖက္စ္နံပါတ္ႏွင့္အတူ သင့္ကိုခြဲျခား သိရွိႏိုင္ေသာ အျခားအခ်က္မ်ား
သင္သည္ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေသာအခါတြင္ Inhon သည္ ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပမာ - ဝယ္ယူေသာေနရာ၊ ရက္စြဲ၊ ထုတ္ကုန္၏ပံုစံအမ်ိဳးအစားႏွင့္ နံပါတ္စဥ္ကို သင့္အား ေမးျမန္းလိမ့္မည္။
Inhon သည္ သင့္အား ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ စစ္တမ္းတြင္ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
သင္အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပံ့ပိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္၏ ကြန္ပ်ဳတာ ဗဟုသုတ အဆင့္အတန္းျဖင့္ Inhon အား ကူညီျခင္းသည္ သင္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးသည္ဟု သင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
သင္ Inhon သို႔ ဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာအခါ သင္၏ ေခၚဆိုမႈသည္ အသံသြင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖုန္းေခၚဆိုေနစဥ္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဤအသံသြင္းမႈကို သင္ျငင္းဆိုႏိုင္သည္။
သင္သည္ တုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ Inhon ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ Inhon သည္ သင့္စံုစမ္းမႈကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အမည္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကို ေမးျမန္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
Inhon သည္ သင္ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကိုသာ စုေဆာင္းေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ ျပရလွ်င္-
သင္သည္ Inhon မွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို မွာယူေသာအခါ Inhon သည္ ေပးေခ်ေသာတန္ဖိုးႏွင့္ ပစၥည္းေပးပို႔ျခင္းပါဝင္ေသာ ဝယ္ယူသူႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေစရန္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္။
သင္သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္ကုန္မ်ားကို ယူေသာအခါတြင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးျမင့္ျခင္း၊ ေစ်းေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအတြက္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ခံရလိမ့္မည္။
သင္၏ ဝယ္သူသံုးစြဲသူ၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ တုံ႔ျပန္ျခင္းသည္ Inhon ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္ အသံုးျပဳျခင္း ခံရလိမ့္မည္။

သင္သည္ Inhon ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအထူးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအား အခမဲ့ ပံုမွန္လက္ခံရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ Inhon သည္ သင္ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားအား ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးပို႔ရန္ အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ သင္သည္ ၎တို႔ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျပန္လည္၍ ျငင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။
သင္သည္ Inhon မွ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအခါ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ပါဝင္မႈ ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ျပိဳင္ပြဲသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆုကိစၥမ်ားကို သင့္အား သတင္းေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္း ခံရလိမ့္မည္။
သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ နယ္ပယ္အတြင္း Inhon သည္ Inhon ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဴပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားမွ တခ်ိဳ႕ကို ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္။
ဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း၊ ဥပေဒအရ အျငင္းပြားမႈကို ကာကြယ္ျခင္း၌ ေသခ်ာေစျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔မွ အပ Inhon သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မသက္ဆိုင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားစာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပးပို႔အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
Inhon သည္ စာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ေသာ အျခားသူမ်ားအား သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္တင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား အသံုးျပဳမႈ မရွိေသာအခါတြင္ Inhon သည္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္တန္႔လိမ့္မည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္လံုျခံဳေရး
Inhon သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း အပါအဝင္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားအရ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူခံရျခင္း၊ တရားမဝင္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားသကဲ့သို႔ Inhon စနစ္မွ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အတြင္းပိုင္းအထိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမွတဆင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည္။ Inhon ႏွင့္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကြန္ရက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ Inhon ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေသာအခါ သင္သည္ လုိင္းဖြင့္ထားသည္ျဖစ္ေစ လိုင္းပိတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း ခံရသည္။
သို႔ေသာ္ Inhon သည္ ကြန္ရက္မွ ဆံုး႐ႈံးမႈအားလံုး ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္အင္တာနက္အသံုးျပဳၿပီး အေကာင့္အမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမ်ား ေရာေႏွာေစရန္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ပံုမွန္ ေျပာင္းလဲရန္ အၾကံျပဳသည္။ အားလံုးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ သင္သည္ အင္တီဗိုင္းရပ္စ္ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အျမဲ အရည္အေသြး ျမႇင့္ရန္ႏွင့္ အန္တီဗိုင္းရပ္စ္/ စပိုင္ဝဲစကင္နာကို သံုးသင့္သည္။

Inhon အသံုးျပဳေသာ ကြတ္ကီးႏွင့္ ဘီကြန္မ်ား
“ကြတ္ကီး” သည္ ေသးငယ္ေသာ ဖိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကူညီရန္အတြက္ အြန္လိုင္းတြင္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သုံးစြဲထားမႈကို သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာ၌ သိမ္းဆည္းေပးသည္။ Inhon သည္ သင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင္၏ အေလ့အထႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈကို သိမ္းဆည္းေပးရန္ ကူညီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းကို ထပ္မံ အသံုးျပဳေသာခါတြင္ တူညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ထပ္၍ရွာေဖြရန္ မလိုေတာ့ပါ။ Inhon သည္ သင္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ လာေရာက္သည့္ အခါတြင္ အဆင္ေျပေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကြတ္ကီးကို အသံုးျပဳသည္။
Inhon သည္ သင္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ကူညီႏိုင္ရန္ အတြက္ “ဝက္ဘ္ဘီကြန္” သို႔မဟုတ္ တူညီေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သင္သည္ Inhon ဝက္ဘ္ဆိုိက္သို႔ သြားေရာက္ေသာအခါတြင္ ဝက္ဘ္ဘီကြန္သည္ သင္၏ IP လိပ္စာ ပါဝင္ေသာ လာေရာက္သူသတိေပးခ်က္ကို ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ သင့္အား ခြဲျခား သိေစရန္ အသံုးမျပဳပါ။ Inhon သည္ ဤအလိုအေလ်ာက္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္း သတိေပးခ်က္ အား Inhon ျဖန္႔ခ်ိသူ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးထားလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝက္ဘ္ဘီကြန္သည္ ကြတ္ကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ Inhon အတြက္ ဝက္ဘ္ဘီကြန္ သို႔မဟုတ္ ကြတ္ကီးကို အသံုးျပဳရန္ ဆႏၵမရွိခဲ့လွ်င္ သင္သည္ သင္၏ ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာ၌ ကြတ္ကီးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ သင္သည္ ကြတ္ကီးကို လက္ခံရန္အတြက္ ျငင္းပယ္လွ်င္ေတာင္မွ ဝက္ဘ္ဘီကြန္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းပညာမ်ားသည္ သင္သြားေရာက္ေသာ ေနရာသို႔ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြတ္ကီးအတြင္း၌ သိုေလွာင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေပ။ Inhon သည္ သင္ရွာေဖြေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အလို႔ဌာ Inhon ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး အီးေမးလ္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွ ဝက္ဘ္ဘီကြန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
သင္သည္ ကြတ္ကီးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာဆက္တင္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျပည့္အစံုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
Inhon ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ့သူမွတစ္ပါး Inhon သည္ Inhon ဝက္ဘ္ဆုိက္ သို႔မဟုတ္ ေၾကျငာမ်ားတြင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း၏ ကြတ္ကီး သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဘီကြန္မ်ား ေနရာေပးျခင္းမ်ားကို လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး
Inhon သည္ Inhon ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမက္ေဆ့ခ်္ ရရွိရန္ သံုးစြဲသူ ဆႏၵအရ ပံုမွန္ေငြေပးသြင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သင္သည္ ဆက္လက္ ေငြေပးသြင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းျခင္း မျပဳရန္ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။
သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္မြမ္းမံျခင္း
သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အလို႔ဌာ သင္သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္ကို ရွာေဖြမြမ္းမံၿပီး ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္သည္ Inhon ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ သင္၏ သံုးစြဲသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဝင္ေရာက္သင့္သည္။

ဒုတိယေျမာက္ ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မဝါဒ
Inhon သည္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ျခင္း မရွိဘဲ ဒုတိယေျမာက္ ဆက္စပ္သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒုတိယေျမာက္ ဆက္စပ္သူ၏ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲသည္ ဒုတိယေျမာက္ သံုးစြဲသူ သံုးစြဲသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အတူလိုက္ပါသင့္သည္ဟု Inhon က ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ဒုတိယေျမာက္သံုးစြဲသူျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူပါ။

အေရးႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္ကူေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္
Inhon သည္ သင့္အား အေရးႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ဥပမာ သင္၏ ေဆးမွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္း၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနထိုင္မႈပံုစံ၊ ရာဇဝတ္မႈမွတ္တမ္းႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Inhon သို႔ မေပးပို႔ပါရန္။

အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား
ဤဝက္ဘ္ဆိုက္ သည္ အျခားဆိုက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး အျခားဝက္ဘက္ဆိုက္မ်ားမွ စုေဆာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္မ်ားသည္ Inhon ႏွင့္ မဆက္စပ္၊ မပတ္သက္ေၾကာင္း သင္သတိျပဳသင့္သည္။ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ထြက္သြားၿပီးေနာက္ သင္သည္ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ မူဝါဒႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ စုစည္းမႈ မူဝါဒကို ဖတ္ရႈ နားလည္သင့္သည္။ ဤ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ Inhon ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုတည္းတြင္သာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳၿပီး မွတ္သားပါ။

ပိုင္ရွင္မရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သင္သည္ Inhon ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ သြားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာ ေလ့လာရန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို စီမံရန္ သံုးစြဲသူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မွတ္သားရန္ႏွင့္ ေျမာက္ျမားစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္အတြက္ Inhon သည္ သင္၏ IP လိပ္စာကို စုေဆာင္းလိမ့္မည္။ Inhon သည္ သင္၏ IP လိပ္စာကို သင့္အား ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးမျပဳေပ။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

Inhon ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
အကယ္၍ သင့္တြင္ေမးခြန္းမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ Inhon ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးမူဝါဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ Inhon သည္ ဤမူဝါဒ မလိုက္နာျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္နည္းျဖင့္မဆို မမွန္ကန္ဟု သင္ေတြးေတာလွ်င္ Inhon သို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆက္သြယ္ပါ။

Inhon
Inhon အုပ္စု
အီးေမးလ္- IPL@inhon.com
ဖုန္း- +၈၈၆-၆၆၀၀၇၆၆၀
ဖက္စ္- +၈၈၆-၆၆၀၀၇၆၆၁

Inhon Computer Taiwan