INHON အာမခံ

INHON* အာမခံဝန္ေဆာင္မႈသည္ ႏုတ္ဘြတ္မ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ားႏွင့္ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ ၁ ႏွစ္ အာမခံျဖင့္**, ၂၄-နာရီအတြင္း အျမန္ျပဳျပင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ**ကုိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ INHON တြင္ သင္၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ဖုန္းေခၚဆုိႏုိင္သည့္ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးသည့္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္လည္း ရွိပါသည္။ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ပါက ထုိပစၥည္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ ျဖန္႔ျဖဳးေရာင္းခ်သူ (သုိ႔မဟုတ္) i-Smart ဆားဗစ္ စင္တာထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေပးပုိ႔ပါ။
 
ဆားဗစ္ စင္တာ အဆက္အသြယ္ အခ်က္အလက္
i-Smart Co., Ltd (INHON မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အေရာင္းႏွင့္ ဆားဗစ္စင္တာ)
ဖုန္း - 09-259372288
အီးေမးလ္ - ismart2014.mm@gmail.com 
လိပ္စာ - No.(155), Ground Floor, Seikkanthar Street(Lower), Kyauktada Township, Yangon.
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္အခ်ိန္ 09:30-18:00(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွ လြဲ၍)


၂၄-နာရီ အျမန္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း
INHON ကြန္ပ်ဴတာကုိ ဝယ္ယူသူသည္ အာမခံသက္တမ္းအတြင္း ၂၄-နာရီ အတြင္း အျမန္ ျပဳျပင္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ႏွစ္သက္ခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

(တစ္လအသစ္လွဲ)အာမခံ  
INHON ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ရာ ျပသနာရွိပါက ဝယ္ယူၿပီး ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ျပန္လည္ လဲလွယ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။  ဝယ္ယူစဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ လက္ခံေျပစာႏွင့္အတူ ဝယ္ယူသူသည္ ပစၥည္းကုိ လဲလွယ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ သုိ႔မဟုတ္ i-Smart ဆားဗစ္ စင္တာထံ သြားေရာက္ႏုိင္ၿပီး ထုိအတြက္ မည္သည့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခကုိမွ် ေတာင္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။  သုိ႔ေသာ္ ထုိပစၥည္းဝယ္ယူထားသည့္ ေငြကုိမူ ျပန္အမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။
 
အာမခံႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား
အာမခံ သက္တမ္း -
ႏုတ္ဘြတ္မ်ားအတြက္ အာမခံသက္တမ္းမွာ ဝယ္ယူသည့္ လက္ခံေျပစာတြင္ ပါရွိေသာ ရက္စြဲမွစ၍ ၁ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘတၳရီမ်ားအတြက္ အာမခံသက္တမ္းသည္ ၆ လျဖစ္ၿပီး အျခား ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွာမူ ၃ လ ျဖစ္ပါသည္။
တက္ဘလက္မ်ားအတြက္ အာမခံသက္တမ္းမွာ ဝယ္ယူသည့္ လက္ခံေျပစာတြင္ ပါရွိေသာ ရက္စြဲမွစ၍ ၁ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ USB ၾကိဳးႏွင့္ အဒက္တာအတြက္ အာမခံသက္တမ္းမွာ ၃ လ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ အာမခံသက္တမ္းမွာ ဝယ္ယူသည့္ လက္ခံေျပစာတြင္ ပါရွိေသာ ရက္စြဲမွစ၍ ၁ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(1)    အာမခံ သက္တမ္းကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ဝယ္ယူသည့္ လက္ခံေျပစာ၏ ရက္စြဲ ("လက္ခံေျပစာ ရက္စြဲ") ကုိ အေျခခံထားပါသည္။
အာမခံသက္တမ္းကုိ တြက္ခ်က္ရန္ လက္ခံေျပစာရွိ ရက္စြဲကုိ အသံုးျပဳလွ်င္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ကုန္ပစၥည္း ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ အလံုးစံုပါဝင္သည့္ လက္ခံေျပစာကုိလည္း ပူးတြဲ တင္ျပသင့္ပါသည္။
(2)    ပစၥည္းကုိ ျဖဳတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးမႈ/အလုပ္မလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔သည္ အာမခံတြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိပါ။ ပစၥည္းကုိ ဝယ္ယူသူ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးဦးမွ ျဖဳတ္လိုက္မိလွ်င္ ထုိပစၥည္းသည္ အာမခံႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။
(3)    ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမွ စက္ရံု၏ စီရီးနံပါတ္ စတစ္ကာကုိ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း၊ စီးရီးနံပါတ္ စတစ္ကာသည္ ပစၥည္း ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေတာ့ျခင္း၊ လက္ေဆာ့မႈ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ စီးရီးနံပါတ္ စတစ္ကာကုိ ဖတ္ရႈ၍ မရေတာ့ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ INHON စီးရီးနံပါတ္ စတစ္ကာ မရွိေတာ့ျခင္း။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္၊ ေပးထားသည့္ အာမခံကုိ INHON**** မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းပါသည္။
(4)    INHON သည္ ၄င္း၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ၃-လ အာမခံ ေပးထားပါသည္။ အဆုိပါ ကာလအတြင္း အလားတူ အမွား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလွ်င္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ အာမခံေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ ကင္းလြတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိပါသည္ (ပစၥည္းတစ္ခုလံုးအတြက္ အာမခံ သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ၿပီး ျဖစ္လွ်င္ အာမခံ သက္တမ္းသည္ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျဖစ္ပါသည္။)
(5)    INHON သည္ ၂၄-နာရီအတြင္း အၿပီး ျပဳျပင္ေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။  (i-Smart မွ ပစၥည္းကုိ လက္ခံရရွိသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္သည္။ ေငြေပးေခ်ၿပီး ျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။)
(6)    ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတြင္ INHON သည္ အာမခံ ေပးထားသည့္ INHON ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခကုိ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ -
•         INHON ကုန္ပစၥည္း၏ အာမခံ သက္တမ္းကုိ အတည္မျပဳႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ INHON ကုန္ပစၥည္းသည္ အာမခံ သက္တမ္း ကုန္လြန္သြားျခင္း။ 
•         အသံုးျပဳသူ လက္စြဲစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ။ 
•         လူတုိ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရေသာ ကုန္ပစၥည္း (သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ေရၾကီးျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ တုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္း တုိက္ျခင္း၊ ပုိးမႊားမ်ား၊ အစရွိသျဖင့္) သုိ႔မဟုတ္ အျခား ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား။
•         ၾကားခံ-အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳထားျခင္း မရွိေသာ အစိတ္ပုိင္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ထည့္သြင္းမႈမ်ား၊ ထပ္ျဖည့္မႈမ်ား၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးမႈ။  
•         ကုန္ပစၥည္း၊ စနစ္ ျပန္လည္ရယူမႈ/ထည့္သြင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ထည့္သြင္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္းမရွိသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၏ ျပသနာကုိ အေျဖရွာျခင္း။
•         လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စနစ္ကုိ ျပန္လည္ ေဖာမတ္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဟာ့ဒ္ဒစ္ကုိ ျပန္လည္ ခြဲေဝခ်ထားျခင္းကဲ့သုိ႔ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသူမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျပင္ဆင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ဗုိင္းရပ္စ္ ဝင္ေရာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဗုိင္းရပ္စ္သတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးမႈ။
 
*ဤဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာရွိ အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ INHON ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေဒသမ်ားရွိ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေဒသခံ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ အာမခံ ကတ္ကုိ ရည္ညႊန္းပါ။
** ျပင္ဆင္ခ်ိန္သည္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ ၾကာခ်ိန္ မပါဝင္ပါ။ ၄င္းသည္ ေပးပုိ႔ေသာ ပစၥည္းကုိ i-Smart မွ ျပဳျပင္ရန္ လက္ခံရရွိသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ပါသည္။
 


Inhon Computer Taiwan